Jotta Covid-19 eli korona viruksen aiheuttama sairaus voisi tulla korvattavaksi ammattitautina, altistumisen tulee todennäköisesti ja pääasiallisesti tapahtua laissa määritellyissä olosuhteissa. 

Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa. Esim. altistuminen virukselle kodin ja työpaikan välisellä matkalla ei kuulu näihin olosuhteisiin.

Covid-19 virusta tai sairautta ei mainita ammattitautiluettelossa. Suomen ammattitauti määritelmä on kuitenkin siten joustava, että myös muu kuin luettelossa mainittu sairaus voidaan korvata ammattitautina, jos työtapaturma- ja ammattitautilain 26 §:n mukainen määritelmä täyttyy (aiheutunut todennäköisesti ja pääasiallisesti fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä, ja työolosuhde). Näin ollen ns. koronavirustauti voidaan korvata ammattitautina, jos lain mukaiset edellytykset täyttyvät.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen virukselle ei ole ammattitauti, eikä sen perusteella saa korvauksia.

Työnantajan tulee tehdä vakuutuslaitokselle ammattitauti-ilmoitus ainoastaan, jos työntekijällä on todettu koronan aiheuttama tauti ja sen epäillään aiheutuneen työpaikalla. Työnantajan ei kuulu tehdä ammattitauti-ilmoitusta, jos työntekijä on vain altistunut koronalle työssään. 

Vakuutusyhtiön korvauskäsittelyyn on saatava tieto siitä, missä olosuhteissa altistuminen virukselle on tapahtunut.  Tämä edellyttää käytännössä virustartunnan lähteen selvittämistä ja tartuntaketjun kartoittamista. Muuten ei kyetä selvittämään sitä, että altistuminen on tapahtunut lain edellyttämällä tavalla laissa määritellyissä olosuhteissa.

Vakuutusyhtiön korvauskäsittely perustuu asiakirjoihin. Tärkeitä asiakirjoja ovat työnantajan vahinkotapahtumailmoitus ja sairautta koskevat lääketieteelliset selvitykset, jotka saadaan työntekijää hoitavalta ja tutkivalta terveydenhuollon yksiköltä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työntekijän työolosuhteista ja työssä olevasta altistuksesta. Covid-19 virussairaudesta on saatava vakuutusyhtiön korvauskäsittelyä varten näitä tietoja. Jos tietoja ei saada, sairautta ei voida todeta ammattitaudiksi.

Jos Covid-19 sairaus todetaan ammattitaudiksi, työntekijälle on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. Niitä ovat esimerkiksi työansioihin sidottu päiväraha ja sairaanhoidon kustannusten korvaukset. Jos sairaus ei ole korvattava ammattitauti, kyseeseen tulevat Kelan maksamat sairausvakuutuslain mukaiset etuudet.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukainen päiväraha on ensisijainen suhteessa Kelan tartuntatautipäivärahaan. Korvattavissa ammattitautitapauksissa maksetaan siis työkyvyttömyyden ajalta TyTAL:n mukainen päiväraha. Samalta ajalta vahingoittunut tai työnantaja on saattanut saada Kelan tartuntapäivärahaa. Kelalla ei ole säännöstä, jonka perusteella se voisi regressoida tapaturmayhtiötä emmekä näin ollen voi vähentää maksettavasta korvauksesta tuota Kelan mahdollisesti maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Näin ollen etuutta saatetaan maksaa molemmista järjestelmistä. Mikäli työnantaja on ilmoittanut maksaneensa sairausajan palkkaa, työnantajalla on oikeus TyTAL 139 §:n perusteella saada maksamansa palkka takaisin.